logo

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens verkregen binnen onze organisatie.

1. Kennisgeving privacybeleid

1.1 Deze privacyverklaring licht toe hoe wij met uw privacy omgaan.

 

1.2 Wij gelden als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Onze volledige gegevens zijn:

Formele bedrijfsnaam FundFactory is een handelsnaam van HDG Holding B.V.
KvK-nummer 27196489
Bezoekadres Hortensiastraat 86, 2563 NV DEN HAAG
E-mailadres office@fundfactory.nl

 

1.3 Wij respecteren en beschermen uw privacy. Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving worden gebruikt, opgeslagen en beheerd.

1.4 De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is: uitvoer van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang (marketing en verbetering) en voldoen aan een wettelijke plicht.

 

2. Doel informatieverzameling

2.1 U geeft toestemming dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt delen met leveranciers, die in naam van ons handelen voor de hieronder beschreven doelen. Voor zover er expliciet om toestemming gevraagd wordt, heeft u altijd het recht uw toestemming in te trekken.

2.2 Mocht u ons persoonsgegevens verstrekken (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het volgende:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het leveren van diensten.
 • Het onderhouden van relaties met klanten en leveranciers.
 • Het melden van wijzigingen in het beleid, documenten en onze diensten.
 • Het tonen en het gebruik van de website(s) op een correcte manier.
 • Uw behoeften beter te begrijpen (al dan niet via cookies) en daarmee ons bedrijf, onze diensten, website, software en beveiliging te kunnen evalueren en (op maat) verbeteren.
 • Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken.
 • Voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen.
 • Het afhandelen van facturatie en incasso’s.
 • Onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.

3. Categorieën verzamelde gegevens

De categorieën van informatie over u die wij mogelijk verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins hanteren:

 • Naam en contactgegevens: We verzamelen uw voorletters, voornaam en achternaam, e-mailadres, zakelijke postadres en telefoonnummers.
 • Ondersteuningsgegevens: Wanneer u onze hulp inroept voor ondersteuning, verzamelen we gegevens over u en andere details die relevant zijn voor het ondersteuningsincident. Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens, de inhoud van communicatie met onze klantenservice, gegevens over de website/software op het moment van de fout en tijdens de diagnose.
 • Inhoud: We verzamelen inhoud van uw berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt voor klantenondersteuning.
 • Wij houden bij op welke momenten gebruikers zijn aangemeld in FundFactory. Daarmee kunnen wij deze gebruikers schermberichten sturen, bijvoorbeeld als onverhoopt applicatieonderhoud noodzakelijk is. Wij verzamelen/loggen deze gegevens niet.

4. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

4.1 Wij proberen uw gegevens altijd correct bij te houden. U heeft het recht de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen.

4.2 Om deze rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen of om een verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacy praktijken, neemt u per e-mail contact met ons op via office@fundfactory.nl

4.3 Om gebruik te kunnen maken van uw rechten kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen, of andere stappen om uw identiteit te verifiëren. Hierbij doen wij het verzoek om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, om zo goed mogelijk uw privacy te waarborgen. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.

 

5. Derden

5.1 Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verstrekken, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie waar wij bij betrokken zijn.

5.2 Wij delen persoonlijke informatie met derden die namens ons services uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld mogelijk derden voor het hosten van onze websites, het runnen van bepaalde functies ervan, het verzenden van e-mails, het autoriseren en verwerken van betalingen. Deze derden worden niet door ons bevoegd om de informatie te gebruiken voor eigen doelen.

5.3 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u onze website. Wij hebben deze sites niet (allemaal) gecontroleerd, beheren deze sites niet en dragen geen verantwoordelijkheid voor deze sites. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

5.4 Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen uitsluitend verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

5.5 Op onze website kunnen cookies worden geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over het privacy beleid van Google staat op de website van Google.

 

6. Veiligheid

6.1 Wij doen ons uiterste best om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen, zoals versleuteling (TLS-encryptie) van het dataverkeer, een streng wachtwoordbeleid en multi-factor authenticatie.

6.2 Wij kunnen niet de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

6.3 Serviceproviders die mogelijk toegang tot uw informatie hebben om namens ons services te leveren, zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie in vertrouwen te houden, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens niet voor enige andere doeleinden gebruiken.

 

7. Verdenking misbruik

7.1 Wij behouden ons het recht voor om zowel proactief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat wij in dit geval het recht hebben om alle informatie van en over bezoekers en een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. We hebben daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kunnen wij passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van onze website of diensten en/of aangifte bij de politie en/of andere relevante autoriteiten.

 

8. Bewaartermijn

8.1 Wij bewaren uw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor wij het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist.

 

8.2 Gegevens van personen die ons per mail hebben benaderd worden 3 jaar bewaard.

 

8.3 De gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afwikkeling van overeenkomsten bewaren we 7 jaar.

 

8.4 Overige gegevens bewaren wij 1 jaar.

 

9. Wijzigen privacyverklaring

9.1 Wij hebben het recht deze privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op onze website en u zult hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.

9.2 Onderhavige privacyverklaring is per 4 mei 2018 van kracht en vervangt alle eerdere versies.

 

10. Klachten

10.1 Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van uw gegevens, dient u zich te wenden tot onze directie.

10.2 Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u terecht bij office@fundfactory.nl